Snapshot

'22년 01월 월별 자동차 판매량(현대/기아차)

작성자
sejongdata
작성일
2022-02-04 15:02
조회
877
'22년 01월 월별 자동차 판매량(현대/기아차)

자료: 금융감독원 전자공시시스템
기간: '07년 1월 ~ '22년 01월
내용: 현대/기아자동차 월별 내수, 수출 판매

보통은 현대차와 기아가 같은날 판매량 공시를 하게 되는데, 이번에는 현대차가 어제(2/3)일 발표가 되고 기아가 오늘(2/4) 판매량이 공시가 되었습니다. 현대차는 7분기 연속, 기아는 5분기 연속 전년동월대비 판매량 감소세가 이어지고 있네요.

전체 0

전체 105
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
105
'22년 04월 월별 자동차 판매량(현대/기아차)
sejongdata | 2022.05.02 | 추천 1 | 조회 2673
sejongdata 2022.05.02 1 2673
104
2월 PCB 수출
sejongdata | 2022.03.21 | 추천 3 | 조회 2818
sejongdata 2022.03.21 3 2818
103
에스티아이(039440) 4Q21 (2)
sejongdata | 2022.03.17 | 추천 3 | 조회 3980
sejongdata 2022.03.17 3 3980
102
2월 제약
sejongdata | 2022.03.15 | 추천 1 | 조회 2596
sejongdata 2022.03.15 1 2596
101
농업 2월
sejongdata | 2022.03.14 | 추천 1 | 조회 2458
sejongdata 2022.03.14 1 2458
100
'22년 02월 월별 자동차 판매량(현대/기아차)
sejongdata | 2022.03.02 | 추천 1 | 조회 1186
sejongdata 2022.03.02 1 1186
99
대원(007680) 4Q21
sejongdata | 2022.02.28 | 추천 1 | 조회 1549
sejongdata 2022.02.28 1 1549
98
브이티지엠피(018290) 4Q21
sejongdata | 2022.02.28 | 추천 1 | 조회 1550
sejongdata 2022.02.28 1 1550
97
CSA 코스믹(083660) 4Q21
sejongdata | 2022.02.24 | 추천 1 | 조회 1263
sejongdata 2022.02.24 1 1263
96
줌인터넷(239240) 4Q21
sejongdata | 2022.02.22 | 추천 0 | 조회 1461
sejongdata 2022.02.22 0 1461
95
유신(054930) 4Q21
sejongdata | 2022.02.22 | 추천 0 | 조회 1648
sejongdata 2022.02.22 0 1648
94
쎄니트(037760) 4Q21
sejongdata | 2022.02.21 | 추천 0 | 조회 875
sejongdata 2022.02.21 0 875
93
도시가스 1월 수입 (1)
sejongdata | 2022.02.17 | 추천 1 | 조회 1234
sejongdata 2022.02.17 1 1234
92
엔시트론(101400) 4Q21
sejongdata | 2022.02.17 | 추천 0 | 조회 964
sejongdata 2022.02.17 0 964
91
삼화전기(009470) 4Q21
sejongdata | 2022.02.16 | 추천 0 | 조회 1666
sejongdata 2022.02.16 0 1666
90
자동차 1월 수출
sejongdata | 2022.02.15 | 추천 0 | 조회 659
sejongdata 2022.02.15 0 659
89
농업 1월
sejongdata | 2022.02.15 | 추천 0 | 조회 701
sejongdata 2022.02.15 0 701
88
2차전지 1월 수출
sejongdata | 2022.02.15 | 추천 0 | 조회 858
sejongdata 2022.02.15 0 858
87
화장품 1월 수출
sejongdata | 2022.02.15 | 추천 0 | 조회 737
sejongdata 2022.02.15 0 737
86
후성(093370) 4Q21
sejongdata | 2022.02.14 | 추천 0 | 조회 3195
sejongdata 2022.02.14 0 3195